Another Free Health Camp at Vishuddhanand Saraswati Vidyalaya, CR Avenue.

Venue : Vishuddhanand saraswati Vidyalaya, CR Avenue

12-07-2019

img

On 12th July Frank Ross did another free health camp at Vishuddhanand saraswati Vidyalaya, CR Avenue.